Kloakoplande i Aarhus Kommune

Data leveres som udgangspunkt som wfs service. Ønskes andre formater henvises til download af data på kommunens borger webgis https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap?

I Aarhus Kommunes spildevandplan er de områder, hvor spildevandet afledes gennem Aarhus Vand´s kloaknet, vist som en række kloakoplande. Der skelnes mellem områder, der allerede er kloakerede (”statusoplande”) og områder der er planlagt til at skulle kloakeres (”planoplande”)

Der arbejdes med følgende typer af kloakoplande:

• Fællessystem, hvor spildevand og regnvand afledes i den samme ledning med afløb til renseanlæg.

• Separatsystem, hvor spildevand og regnvand afledes i hver sin ledning. Spildevandet ledes til renseanlæg og regnvandet ledes direkte ud i vandområderne (vandløb eller Aarhus Bugt) som oftest efter at være blevet forsinket og renset i et regnvandsbassin.

• Spildevandskloakeret, hvor der kun er langt én ledning til spildevand. Denne ledning må ikke tilføres regnvand, og overfladevandet skal derfor nedsives, eller på anden måde håndteres lokalt.

• Spildevandskloakeret med mulig lokal regnvandshåndtering. I disse områder lægges en spildevandsledning. Det skal undersøges nærmere, om der er mulighed for at håndtere regnvandet lokalt f.eks. ved nedsivning. Såfremt dette ikke er muligt kan det efter en konkret vurdering vælges at etablere en regnvandsledning.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Aarhus Kommune, IT og GIS
Vedligeholdes af Peter Gothard Petersen
Last Updated Januar 23, 2020, 09:43 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:48 (UTC)