Naturbeskyttede områder med Bilag 4 arter

Bilag IV-arter er en gruppe arter, der er særligt truede og sårbare. Arterne fremgår af EU´s Habitatdirektiv bilag IV, og de kaldes derfor i daglig tale for bilag IV-arter. Arterne er beskyttet mod indfangning og må ikke slås ihjel, og deres yngle- og rasteområder må ikke ødelægges elle beskadiges.

De forekommer tre bilag IV-paddearter i kommunen:

Stor vandsalamander: Den mest udbredte bilag IV-paddeart i kommunen. Den yngler helst i rene og solbeskinnede vandhuller uden fisk og ænder. Uden for yngletiden opholder den sig hyppigst i haver og skove. Den overvintrer på land nedgravet i jordbunden eller under sten og træstammer.

Løvfrø: Forekommer hovedsageligt i den sydlige del af kommunen, hvor den er genudsat i 1980érne efter at have været forsvundet i årtier. Den yngler helst i lavvandede og solbeskinnede vandhuller uden fisk og ænder. Uden for yngletiden opholden den sig især i levende hegn, krat og skovbryn. Den overvintrer i huller i jorden, under visne blade, i sprækker i murværk og i stendiger.

Spidssnudet frø: Den sjældneste af kommunens bilag IV-padder. Den yngler helst i lavvandede og solbeskinnede vandhuller i enge og moser. Uden for yngletiden opholder den sig i enge og moser i umiddelbar nærhed af ynglevandhullerne. Den overvintrer hyppigst på land, men kan også overvintre i vandhuller.

Data og ressourcer

Yderligere info

Felt Værdi
Forfatter Aarhus Kommune, IT og GIS
Vedligeholdes af Peter Gothard Petersen
Last Updated Oktober 1, 2019, 09:22 (UTC)
Oprettet December 7, 2016, 11:52 (UTC)